Poniższe informacje przekazujemy Pani/Panu w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych w
FINVESTPRO Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

§ 1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem PanI/Pana danych osobowych jest FINVESTPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§ 2

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

FINVESTPRO Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z serwisu www.finvestpro.pl w celu obsługi Pani/Pana zapytań przesłanych przez formularz kontaktowy, w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług.

Przesłanie wiadomości przez elektroniczny formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Panią/Pana danych osobowych:

– w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Pani/Pana zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.

§ 3

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do obsługi zapytań przesyłanych przez formularze kontaktowe tj. do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi.

§ 4

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,

b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pani/Pana dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Panią/Pana, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.

g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.

W przypadku wystąpienia przez Panią/Pana z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień może Pani/Pan złożyć: drogą mailową na adres biuro@finvestpro.pl

Odpowiedź będzie udzielona na adres e-mail, z którego przesłano wniosek.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

§ 5

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. banki, firmy finansujące i prywatni inwestorzy, podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy).